Teraz Biznes

Projekt „Teraz biznes – budowa Lubartowskiej Strefy Gospodarczej” jest współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Projekt pn.: „Teraz biznes – budowa Lubartowskiej Strefy Gospodarczej”.

 Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa II „Infrastruktura ekonomiczna”, Działanie 2.4 Schemat B „Marketing gospodarczy”.

Beneficjent: Miasto Lubartów ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa Lubartowskiej Strefy Gospodarczej stanowiącej spójny produkt marketingowy promujący Lubartowskich przedsiębiorców, miasto i Lubelszczyznę. Strefa zostanie wyznaczona w oparciu o istniejący obszar gospodarczy, tereny inwestycyjne przygotowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz obszar wyznaczony w trakcie opracowywania programu rozwoju Lubartowskiej Strefy Gospodarczej. W obszar strefy wejdą tereny znajdujące się w różnym stadium rozwoju – zarówno zagospodarowane przez przedsiębiorców jak i te przygotowane pod inwestycje typu greenfield.

Cel główny projektu:

Promocja  gospodarcza Województwa Lubelskiego poprzez kampanię promocji gospodarczej Lubartowa.

Projekt obejmie m. in. utworzenie elektronicznego portalu internetowego dla przedsiębiorców i o przedsiębiorcach z elementami B2B oraz budowę biura obsługi inwestorów na poziomie kraju i województwa, bezpośrednio na poziomie jednostki samorządu terytorialnego.

Działania zaplanowane do realizacji w ramach projektu:

1.        opracowanie szeroko zakrojonej kampanii promocji gospodarczej Lubartowa,

2.        powołanie biura obsługi inwestorów,

3.        budowę portalu gospodarczego miasta umożliwiającego wymianę informacji pomiędzy przedsiębiorcami i promocję terenów inwestycyjnych miasta,

4.        stworzenie bazy przedsiębiorców i dostawców z terenu miasta Lubartów,

5.        nawiązanie współpracy z Izba Przemysłowo Handlową w Lublinie,

6.        udział w targach i imprezach branżowych z zakresu promocji terenów inwestycyjnych Lubartowskiej Strefy Gospodarczej.

Wartość całkowita projektu wynosi      442 499,97 PLN

W tym dofinansowanie w kwocie         376 124,97 PLN

Wkład Miasta:                                           66 375,00 PLN

Projekt będzie realizowany w latach 2010 – 2011. Miasto Lubartów będzie ponosiło koszty utrzymania środków projektu i sprawnej realizacji działań administracji zainicjowanych        w ramach projektu przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu (2012-2016).

Projekt jest realizowany w oparciu o następujący harmonogram działań:

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu

15.09.2010 r.

Działanie 1

Utworzenie biura obsługi inwestorów – zakup mebli
i sprzętu; Opracowanie programu Lubartowskiej Strefy Gospodarczej; Przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych; Budowa portalu gospodarczego miasta.

IV kwartał 2010

Działanie 2

Przygotowanie materiałów informacyjnych
i promocyjnych;

I kwartał 2011

Działanie 3

Zakup telebimu; Opracowanie elementów kampanii multimedialnej promującej region; Stworzenie bazy przedsiębiorców i dostawców z terenu miasta; Nawiązanie współpracy z Izbą Przemysłowo Handlową w Lublinie; Udział w targach i imprezach branżowych.

II kwartał 2011

Działanie 4

Opracowanie i druk folderu promującego przedsiębiorstwa z terenu Lubartowa; Nawiązanie współpracy z Izbą Przemysłowo Handlową w Lublinie.

III kwartał 2011

Działanie 5

Nawiązanie współpracy z Izbą Przemysłowo Handlową w Lublinie; Udział w targach i imprezach branżowych.

IV kwartał 2011

Planowany termin zakończenia realizacji projektu

30. 11. 2011 r.

Data opublikowania: 09:09, 16 września 2010