ROZŚWIETLONY LUBARTÓW

Projekt pn. „Rozświetlony Lubartów”

W dniu 12 sierpnia 2020 r. Gmina Miasto Lubartów zawarła umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozświetlony Lubartów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności.

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń  do atmosfery.

W ramach projektu planowana jest modernizacja części istniejącego i budowa nowego energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Lubartowie.

Projekt obejmuje:

budowę 144 słupów oświetleniowych z oprawami typu LED – z zainstalowaniem indywidualnego systemu sterowania strumieniem świetlnym oraz monitoringiem działania opraw;
wymianę 221 istniejących opraw sodowych na oprawy typu LED;
budowę/modernizację układów pomiarowo-rozdzielczych z zainstalowaniem indywidualnego sytemu sterowania oprawami.

Część lamp będzie wyposażona w moduł fotowoltaiczny umożliwiający wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE) do celów oświetlenia.

Termin realizacji projektu: 2022 rok

Całkowita wartość projektu: 1 500 000,00 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 1 036 585,35 zł

Data opublikowania: 08:44, 9 września 2022