ROWEREM

 


 

 „Rowerem przez krainę Lewarta
promocja oferty turystyki rowerowej Ziemi Lubartowskiej” 

Umowa nr : 12/09-UDA-RPLU.07.02.00-06-018/09-00-0321

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 

Oś Priorytetowa VII „Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna”,

Działanie 7.2 „Promocja kultury i turystyki”.

 

Projekt realizowany w partnerstwie :

Lider Projektu : Miasto Lubartów ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów

Partner Projektu: Starostwo Powiatowe w Lubartowie ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów

 

Planowany do realizacji projekt w swym założeniu składa się z następujących, głównych elementów:

         organizacja imprez turystycznych związanych z popularyzacją turystyki rowerowej oraz promocją oferty turystycznej Ziemi Lubartowskiej;

         udział w targach turystycznych – prezentacja zintegrowanej oferty turystycznej;

         informacja i promocja projektu oraz Ziemi Lubartowskiej;

         promocja produktu turystycznego – opracowanie „Strategii Promocji Produktu Turystycznego Ziemi Lubartowskiej”;

 

Celem bezpośrednim projektu jest „Wzrost wykorzystania potencjału Ziemi Lubartowskiej – wypromowana oferta turystyczna w zakresie rozwoju turystyki rowerowej”. Wpłynie to na wzrost atrakcyjności turystycznej Ziemi Lubartowskiej oraz Lubelszczyzny i wypromowaniu jej wizerunku  jako miejsca o dużej atrakcyjności turystycznej i kulturalnej, otwartej na turystę, zwłaszcza aktywną turystykę rowerową.

 

Okres realizacji 2010 – 2012.

 

Wartość całkowita projektu wynosi     647 000,00  PLN

W tym dofinansowanie w kwocie         448 957,71 PLN

 

 

 

 

Data opublikowania: 07:03, 24 marca 2011