Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie

Projekt pn. ,,Rozświetlony Lubartów”

W dniu 12 sierpnia 2020 r. Gmina Miasto Lubartów zawarła umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozświetlony Lubartów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności.

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń  do atmosfery.

W ramach projektu planowana jest modernizacja części istniejącego i budowa nowego energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Lubartowie.

Projekt obejmuje:

  • budowę 144 słupów oświetleniowych z oprawami typu LED – z zainstalowaniem indywidualnego systemu sterowania strumieniem świetlnym oraz monitoringiem działania opraw;
  • wymianę 50 istniejących opraw sodowych na oprawy typu LED;
  • budowę/modernizację układów pomiarowo-rozdzielczych z zainstalowaniem indywidualnego sytemu sterowania oprawami.

Część lamp będzie wyposażona w moduł fotowoltaiczny umożliwiający wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE) do celów oświetlenia.

Termin realizacji projektu: 2021 rok

Całkowita wartość projektu: 1 500 000,00 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 1 036 585,35 zł

———————————————————————————————————————————————————————-

W dniu 22 grudnia 2017 r. Gmina Miasto Lubartów zawarła umowę o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności.

Celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery
poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta, co wpłynie na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, a tym samym poprawę jakości powietrza. Ponadto, w wyniku realizacji projektu, zmniejszą się koszty energii elektrycznej i utrzymania oświetlenia ulicznego.

Modernizacja oświetlenia ulicznego będzie realizowana poprzez wymianę 1593 sztuk wyeksploatowanych lamp na nowoczesne oprawy ze źródłami typu LED, z indywidualnym systemem sterowania strumieniem świetlnym i monitoringiem działania opraw, a także modernizację układów pomiarowo-rozdzielczych z zainstalowaniem indywidualnego systemu sterowania oprawami.

Termin realizacji projektu: 2018 – 2019

Całkowita wartość projektu: 2 823 784,76 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 1 951 395,97 zł

Data opublikowania: 09:00, 21 marca 2018