MOBILNY LOF

Gmina Miasto Lubartów przystąpiła do realizacji partnerskiego projektu pn. „Mobilny LOF”, realizowanego przez jedenaście gmin wchodzących w skład Porozumienia Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 30.03.2015 r. o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Perspektywie Finansowej 2014-2020. W projekcie uczestniczy 11 gmin:
Lider  – Gmina Głusk oraz 10 partnerów.

Projekt „Mobilny LOF” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Celem projektu jest poprawa mobilności transportowej i niskoemisyjności w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym. W efekcie realizacji projektu poprawi się spójność komunikacyjna oraz zwiększy możliwość wykorzystania roweru jako alternatywnego środka komunikacji, co przełoży się na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery.  

W ramach projektu na terenie Gminy Miasto Lubartów planowana jest:

1.     Budowa parkingów usprawniających funkcjonowanie punktów przesiadkowych zlokalizowanych na terenie miasta uzupełnionych możliwością wykorzystania roweru jako alternatywnego środka komunikacji w obszarze LOF. W ramach zadania wykonane zostaną:

– 3 parkingi dla samochodów „Park & Ride, z c.n. 110 miejscami postojowymi, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych. Parkingi będą  zlokalizowane w pobliżu przystanków PKP i PKS,

– 9 parkingów dla rowerów Bike & Ride (100 stanowisk postojowych).

2. Budowa dróg dla rowerów o długości ok. 10 km zlokalizowanych na terenie miasta, a także wyznaczenie ścieżek rowerowych o długości ok. 5 km.

3. Budowa 150 sztuk oświetlenia energooszczędnego, które będzie zlokalizowane
przy utworzonych parkingach oraz ciągach pieszo jezdnych i pieszo-rowerowych położonych wzdłuż linii kolejowej.

Termin realizacji projektu: 2014 – 2020

Wartość projektu w zakresie realizowanym przez Gminę Miasto Lubartów: 9 737 145,14 zł

Dofinansowanie UE: 8 173 062,73 zł

Data opublikowania: 08:57, 21 marca 2018