Lubartów – najlepsze miejsce dla Twojego biznesu

 


 

„Lubartów- najlepsze miejsce dla Twojego biznesu”

Umowa nr: 03.13-UDA-RPLU.02.04.02-06-012/13

Projekt  jest współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 2.4 Schemat B Marketing gospodarczy.

 

Beneficjent: Miasto Lubartów ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów.

Celem projektu jest promocja gospodarcza Lubartowa. W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie kampanii promocyjnej, uzupełnienie treści portalu gospodarczego miasta umożliwiającego wymianę informacji pomiędzy przedsiębiorcami i promocję terenów inwestycyjnych miasta, udział w międzynarodowych targach, opracowanie i wydanie folderu promującego lubartowskich przedsiębiorców oraz opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2014-2015 i stanowi kontynuację dotychczasowych działań podejmowanych przez Miasto w zakresie promocji terenów inwestycyjnych.

Całkowita wartość projektu wynosi         295 052,44 PLN

W tym dofinansowanie w kwocie            250 794,57 PLN

Data opublikowania: 10:45, 23 października 2014