e-Administracja

 

 

Projekt pn.: „e-Administracja – rozwój usług publicznych on-line z zapewnieniem bezpłatnego dostępu do Internetu w centrum Lubartowa”

 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

  

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013,

Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne,

Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne.

 

Projekt realizowany w partnerstwie :

Lider Projektu : Miasto Lubartów ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów

Partner Projektu : Lubelska Fundacja Rozwoju ul. Rynek 7, 20-111 Lublin

 

 

Opis projektu:

 

Przedmiotem projektu jest usprawnienie działalności administracji samorządowej Miasta Lubartowa poprzez budowę elektronicznego obiegu dokumentów oraz utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu.

 

W ramach projektu przewidziano:

 

1. rozbudowę infrastruktury informatycznej Urzędu Miasta poprzez:

 

         wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) wraz z ich elektroniczną archiwizacją, stanowiącego podbudowę do planowanego wdrożenia systemu obsługi interesantów przez Internet

         modernizację sprzętu komputerowego niezbędnego dla funkcjonowania w/w systemów

 

2. udostępnienie dwóch punktów dostępu do Internetu (PIAP) zlokalizowanych w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów oraz Lubartowskiego Oddziału Lubelskiej Fundacji Rozwoju (partnera projektu)

 

3. dostęp do Internetu w centrum Lubartowa za pośrednictwem Hot-spota zlokalizowanego przy budynku Urzędu Miasta.

 

Projekt przyczyni się do poprawy jakości usług świadczonych przez administrację Lubartowa, a instalacja zabezpieczeń (firewall-a sprzętowego) pozwoli na podniesienie bezpieczeństwa przechowywania danych przetwarzanych przez pracowników Urzędu Miasta. Dzięki zapewnieniu możliwości korzystania z sieci Internet projekt będzie pozytywnie wpływał na zjawisko wykluczenia cyfrowego na terenie miasta.

W wyniku realizacji projektu zwiększy się także atrakcyjność inwestycyjna                             i konkurencyjność miasta, również dla inwestorów zewnętrznych.

 

 

Wartość całkowita projektu wynosi                     740 898,33 PLN

W tym dofinansowanie w kwocie                        607 619,09 PLN

 

 

Projekt będzie realizowany w roku 2010. Miasto Lubartów będzie ponosiło koszty utrzymania środków projektu i sprawnej realizacji działań administracji zainicjowanych        w ramach projektu przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu (2011-2015).

 

 

Projekt jest realizowany w oparciu o następujący harmonogram działań:

 

 

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu

26.05.2010 r.

Działanie 1

Przygotowanie infrastruktury sprzętowej i sieci serwerowni; Przygotowanie infrastruktury punktu drukowania; Zakup urządzeń multimedialnych i sprzętu peryferyjnego; Zakup i instalacja stacji roboczych wraz z oprogramowaniem; Działania promocyjne

II kwartał 2010

Działanie 2

Zakup i instalacja stacji roboczych wraz z oprogramowaniem; Wdrożenie automatycznej archiwizacji danych; Zabezpieczenie dostępu do sieci lokalnej; Wdrożenie systemu ochrony antywirusowej; Przygotowanie punktu publicznego dostępu w urzędzie

III kwartał 2010

Działanie 3

Udostępnienie bezpłatnego dostępu do Internetu; Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów; Działania promocyjne; Nadzór inwestorski.

IV kwartał 2010

Planowany termin zakończenia realizacji projektu

31. 12. 2010

 

Data opublikowania: 14:07, 9 lipca 2010