Projekty PHARE

PHARE 2000

W latach 2003 – 2004  zrealizowany został  projekt pn. „Rewitalizacja centrum miasta Lubartowa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach funduszu Phare 2000 Spójność Społeczno Gospodarcza Małe inwestycje infrastrukturalne. Na ten cel Lubartów pozyskał dotację w wysokości ponad 294 tys. euro tj. 1 235 tys. zł. W ramach projektu zmodernizowana została nawierzchnia placów, ulic i chodników w centrum miasta o pow. ok. 1,5 ha, łącznie z wykonaniem kanalizacji burzowej, przebudową sieci wodociągowej oraz elementami małej architektury, takimi jak fontanna, wodopoje, ławeczki.

PHARE 2002

 

W 2004 została rozpoczęta, a w 2006 zakończona realizacja  projektu pn. „Rozwój gospodarczy Lubartowa” , który także jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, tym razem w ramach funduszu Phare 2002 Spójność Społeczno Gospodarcza. Dla potrzeb realizacji tego projektu utworzony został  Związek Miasta i Gminy Lubartów. W ramach zadania wykonano ok. 25 km sieci kanalizacji sanitarnej w północno – zachodniej i południowej części miasta oraz we wsi Lisów i Łucka, ponad 1,2 km sieci wodociągowej w os. Zwycięstwa w Lubartowie, a także zmodernizowano ujęcie wody, zapewniając w ten sposób mieszkańcom miasta i gminy dostawę wody o najwyższej jakości. Budżet projektu wyniósł ok. 2,4 mln euro tj. ok. 10 mln zł, z czego 75% stanowi dotacja. Projekt ma na celu przede wszystkim stworzenie możliwości do powstawania nowych małych i średnich przedsiębiorstw poprzez otwarcie terenów pod inwestycje w południowej i zachodniej części miasta. Będą tam mogły lokować swoje siedziby przedsiębiorstwa zarówno z terenu Lubartowa, jak i z zewnątrz. Realizacja projektu pozwoli również na  poprawę kondycji środowiska naturalnego na obszarze oddziaływania projektu.

Link do strony Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, gdzie wśród najciekawszych projektów  znajduje się nasz Projekt:

 

Data opublikowania: 11:47, 31 grudnia 2015