Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

 

Projekty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Opracowanie planu gospodarki nisko emisyjnej dla miasta Lubartów”

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Informujemy, że Miasto Lubartów przystąpiło do realizacji projektu pn.:

Opracowanie Planu gospodarki nisko emisyjnej dla miasta Lubartów

Projekt obejmuje działania nieinwestycyjne, w tym opracowanie Planu gospodarki  nisko-emisyjnej dla miasta Lubartów. Plan gospodarki nisko emisyjnej jest dokumentem strategicznym tworzonym na poziomie lokalnym w celu osiągnięcia długofalowych korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z wdrożenia na terenie gminy działań z zakresu:

–   redukcji emisji gazów cieplarnianych,

–   redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej,

–   wzrostu udziału zużycia energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.

Działania zaproponowane w Planie gospodarki nisko-emisyjnej dla miasta Lubartów przyczynią się m.in. do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym Unii Europejskiej. Oprócz korzyści w skali całego kraju Plan gospodarki nisko-emisyjnej ma służyć przede wszystkim mieszkańcom miasta, umożliwi również aplikację o środki unijne w nowej perspektywie finansowej oraz środki krajowe z funduszy ochrony środowiska (np. na działania termomodernizacyjne dla budynków użyteczności publicznej, modernizację źródeł ciepła i montaż kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych, modernizację oświetlenia, inwestycje proekologiczne w przedsiębiorstwach, itp.).

 

Ponadto w ramach projektu:

–  stworzona zostanie baza danych zawierająca wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w mieście Lubartów wraz z  inwentaryzacją gazów cieplarnianych,

– przeprowadzone zostaną szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta na temat problematyki związanej z tworzeniem planów gospodarki nisko emisyjnej.


Przewiduje się, w perspektywie najbliższych kilku lat, możliwość pozyskania przez gminy posiadające Plany Gospodarki Nisko-emisyjnej (PGN) znaczących środków unijnych i z funduszy ochrony środowiska na ich realizację. Do opracowania PGN konieczne jest przeprowadzenie oceny stanu jakości powietrza na terenie miasta i utworzenie bazy danych o źródłach zanieczyszczeń,

a takimi są m.in. domowe kotłownie. Do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Lubartów będą wpisane m.in. zadania polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych
i użyteczności publicznej, termomodernizacja budynków, instalacja OZE. Samorząd Miasta Lubartów podejmie starania o pozyskanie środków na realizację zadań PGN, w tym na dotacje dla zainteresowanych osób i podmiotów.

 

Niska emisja to emisja do atmosfery pyłów i gazów pochodzących z komunikacji oraz spalania paliw. Główne przyczyny nadmiernej niskiej emisji to:

a)spalanie paliw w systemach grzewczych:

– kotły o niskiej sprawności

– paliwa złej jakości

· spalanie śmieci

– procesy produkcyjne

b) nieefektywne technologie:

· zły stan nawierzchni dróg

· zły stan techniczny pojazdów

· nieefektywny system komunikacji

 

Wartość całkowita projektu wynosi: 80 245,20 PLN

W tym dofinansowanie w kwocie: 68 208,42 PLN

 

Działania, które mogą wpłynąć na ograniczenie „niskiej emisji” to przede wszystkim:

wymiana starych źródeł ciepła na nowe (o wyższej sprawności)

wymiana źródeł ciepła na źródła zasilane paliwami ekologicznymi

termomodernizacja budynków (ocieplanie ścian i stropów, wymiana okien)

instalacja odnawialnych źródeł energii (OZE) – np. kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła itp.

 

Modernizacja źródła ciepła i termomodernizacja budynku mogą przynieść znaczące obniżenie zapotrzebowania na ciepło (od kilkunastu do kilkudziesięciu procent). Jest to nie tylko finansowa korzyść ze zmniejszenia kosztów paliwa – przykładowo zmniejszenie zużycia węgla o 1 tonę w skali roku skutkuje mniejszą emisją do atmosfery:

dwutlenku siarki – o około 16 kg

tlenków azotu – o około 2 kg

tlenku węgla – o około 45 kg

dwutlenku węgla – o około 1850 kg

–  pyłów około 10 kg.

Załączona ankieta umożliwia wstępne zgłoszenie planowanych działań do tworzonej bazy danych. Zaistnienie w bazie danych jest warunkiem udziału w przyszłości w realizowanych przez miasto Lubartów programach wspierania inwestycji ograniczających niską emisję.

 

Wypełnioną ankietę można przekazać do:

Urzędu Miasta Lubartów, Biuro Obsługi Interesantów (parter)

Szkoły Podstawowej nr 1 (sekretariat)

Szkoły Podstawowej nr 3 (sekretariat)

Szkoły Podstawowej nr 4 (sekretariat)

Szkoły Podstawowej nr  (sekretariat)

Ankietę można również pobrać z naszej stony (link poniżej)  i przesłać na adres wrg@um.lubartow.pl.

W przypadku pytań dotyczących ankiety można kontaktować się z:

Urzędem Miasta Lubartów tel. 81 854 46 20

Wykonawcą PGN – firmą „BaSz” tel. (41) 3724975

Wszystkie przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych z terenu Miasta Lubartów oraz do opracowania „Planu Gospodarki Nisko-emisyjnej dla miasta Lubartów” i nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie zbiorcze zestawienia i wnioski z analizy zebranych danych.

Data opublikowania: 08:52, 21 kwietnia 2015