„Lubartów Przyjazny Środowisku – wykorzysztanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości powietrza” – kolektory słoneczne

,,Lubartów przyjazny środowisku – wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości powietrza” – kolektory słoneczne

W dniu 24 czerwca 2015 r. Miasto Lubartów zawarło umowę o dofinansowanie projektu pn. ,,Lubartów przyjazny środowisku – wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości powietrza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działania 6.2. Energia przyjazna środowisku.

Celem Projektu jest wzrost poziomu życia mieszkańców województwa lubelskiego, w tym Miasta Lubartów, dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie – przyjazne środowisku źródła energii odnawialnej.

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja 857 solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej. Instalacje zostały zamontowane na 848 obiektach prywatnych, 1 w budynkach należących do wspólnoty mieszkaniowej (ul. Nowodworska 18A i 18 B), 2 w budynkach należących do spółdzielni mieszkaniowych (Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Wspólny Dom” i Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Nauczyciel) oraz 6 na obiektach użyteczności publicznej:

– Gimnazjum nr 1 im. KEN (budynek Szkoły Podstawowej nr 1w Lubartowie im. ks. Jana

  Twardowskiego),

– Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza (budynek II Licem Ogólnokształcącego

  1. Piotra Firleja w Lubartowie),

– Przedszkole Miejskie nr 5,

– Szkoła Podstawowa nr 3 im. P. Firleja,

– Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Pawła II,

– Urząd Miasta Lubartów.

Termin realizacji projektu: 2015 rok

Całkowita wartość projektu: 10 493 246,02 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 8 151 811,24  zł

—————————————————————————————————————————

P0rojekt pn. „Lubartów przyjazny środowisku – wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości powietrza” będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2. Energia przyjazna środowisku. Celem Projektu jest wzrost poziomu życia mieszkańców województwa lubelskiego, w tym Miasta Lubartów, dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie – przyjazne środowisku źródła energii odnawialnej.

Informacje dla uczestników projektu.
Umowy z uczestnikami zawierane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
Osoby rezygnujące z uczestnictwa w projekcie proszone są o złożenie stosownego oświadczenia o rezygnacji w Urzędzie Miasta Lubartów. Umożliwi to zaproszenie do podpisania umów kolejnych osób znajdujacych się aktualnie na liście rezerwowej.

Z uwagi na fakt, że urządzenia wchodzące w skład montowanych u mieszkańców instalacji solarnych objęte są długoletnią gwarancją, która obejmuje:
a) gwarancja na kolektor słoneczny – 10 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia,
b) gwarancja na zestawy montażowe i przyłączeniowe – 10 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia,
c) gwarancja na zbiorniki solarne i cwu – 10 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia,
d) gwarancja na grupy pompowe solarne 2-wu drogowe – 10 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia,
e) gwarancja na pozostałe roboty, materiały i urządzenia – min 5 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zabezpieczenie i przechowywanie przekazywanej przez Wykonawcę dokumentacji dotyczącej montowanych u Państwa urządzeń, w tym w szczególności kart gwarancyjnych. Dokumenty te będą potrzebne przez cały okres obowiązywania gwarancji.

Dokumenty do pobrania:

Data opublikowania: 12:19, 17 lutego 2015