Fotowoltaika 2020

Burmistrz Miasta Lubartów

zaprasza chętnych do udziału w projekcie dotyczącym montażu instalacji fotowoltaicznych

Projekt będzie realizowany przez Gminę Miasto Lubartów w przypadku otrzymania wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1 – Wsparcie wykorzystania OZE.

Wartość dofinansowania wyniesie do 85 % kosztów kwalifikowanych instalacji.

Opłaty pobierane od mieszkańców za udział w projekcie są szacowane na poziomie
od 3 do 10 tys. PLN w zależności od miejsca montażu (budynek mieszkalny, gospodarczy, stelaż posadowiony na gruncie) i wielkości instalacji.

Planowana realizacja projektu – 2020 rok.

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE:

1) Uczestnikiem projektu może być właściciel/ współwłaściciele nieruchomości położonej
na terenie Gminy Miasto Lubartów (wymagany nr działki oraz nr księgi wieczystej).
W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (podpisać umowę użyczenia).

2) Osoba zgłaszająca gotowość udziału w projekcie musi złożyć ankietę dotyczącą udziału
w danym projekcie w celu zweryfikowania, czy budynek spełnia wszystkie niezbędne warunki oraz deklarację uczestnictwa w projekcie.

Dodatkowo należy dołączyć następujące dokumenty:

1. informację o działce z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Lubartowie lub wydruk z aktualnej księgi wieczystej (https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html)

3) Dach budynku, na którym będzie montowana instalacja, nie może być pokryty eternitem.

4) Po zweryfikowaniu spełnienia warunków udziału w projekcie oraz uwzględnieniu mocy instalacji uczestnik projektu /wraz z współwłaścicielami nieruchomości o ile występują/,
w stosownym czasie zostanie poproszony o zgłoszenie się do Urzędu Miasta w Lubartowie wraz z dowodem osobistym w celu podpisania umowy.

5) Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w danym projekcie zostaną zapisane na listę rezerwową i wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy głównej lub ich  wykluczeniu z udziału w projekcie z powodu braku możliwości montażu instalacji
ze względów technicznych.

Wypełnione ankiety należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta na parterze budynku Urzędu Miasta Lubartów w terminie do 31 maja 2019 r.

Data opublikowania: 13:11, 19 kwietnia 2019