Lokalny Program Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017 – 2023

W dniu 18 maja 2017 r. Rada Miasta Lubartów uchwaliła Lokalny Program Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023. Dokument przedstawia aktualną sytuację w gminie w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej. Scharakteryzowane zostały również czynniki i zjawiska kryzysowe, a także skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych. Zebrane dane uzupełniono o informacje i wnioski wypracowane podczas badania ankietowego, warsztatów diagnostycznych oraz konsultacji społecznych. Celem programu jest wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenie warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Stanowi on narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Uchwalony program zostanie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w celu zatwierdzenia oraz wpisania do Wykazu programów rewitalizacji opracowanych przez gminy województwa lubelskiego.

Wdrażanie Programu Rewitalizacji, podobnie jak jego opracowanie, opiera
się na zasadach partnerstwa oraz partycypacji społecznej, dlatego poniżej zamieszczamy uchwalony dokument i zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z jego treścią.

 

Data opublikowania: 10:18, 6 grudnia 2017