Informacje ogólne

 

 

„Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Lubartowa”

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

 

Informujemy, że Miasto Lubartów przystąpiło do realizacji projektu pn.:

„Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Lubartowa”

Program Rewitalizacji jest dokumentem strategicznym tworzonym na poziomie lokalnym w celu osiągnięcia długofalowych korzyści społecznych i ekonomicznych. W oparciu o analizy zagadnień społecznych, funkcjonalno-przestrzennych, środowiskowych i gospodarczych możliwe jest określenie zadań i projektów, które pomogą wyprowadzić wyznaczony obszar ze stanu kryzysowego. Ujęcie w programie właściwie dobranych projektów to również warunek konieczny, aby można było ubiegać się o środki finansowe UE przeznaczone na rewitalizację.

Program Rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy tak, aby nie pomijać aspektu społecznego, ekonomicznego, przestrzennego, technicznego, środowiskowego i kulturowego związanego zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.

Korzyści Lokalnego Programu Rewitalizacji:

–  wspieranie zintegrowanej i zaktywizowanej społeczności lokalnej;

–  budowanie poczucia wspólnotowości i odpowiedzialności społecznej;

–  wzmacnianie więzi społecznych;

–  poprawa jakości życia mieszkańców;

–  wzrost atrakcyjności terenów – szczególnie w wymiarze inwestycyjnym;

–  rozwój gospodarczy – powstawanie nowych miejsc pracy;

 

Rewitalizacja jest przedsięwzięciem zintegrowanym i partnerskim, przy czym głównymi partnerami są mieszkańcy i użytkownicy obszaru rewitalizacji. Liczymy na Państwa aktywny udział w pracach nad dokumentem i prosimy o zgłaszanie uwag i propozycji.

Termin realizacji projektu: 01.08.2016 r. – 31.05.2017 r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 65 031,98 zł

Wartość dofinansowania: 58 528,70 zł

Data opublikowania: 09:55, 24 stycznia 2017