Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023

W dniu 12 października 2017 r. Rada Miasta Lubartów uchwaliła aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023. Dokument został przygotowany w ramach projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Lubartowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

W dniu 30 listopada 2017 r. uaktualniony  program został wpisany do Wykazu gminnych programów rewitalizacji województwa lubelskiego. Wpis programu rewitalizacji do Wykazu jest równoznaczny ze stwierdzeniem, że program ten spełnia wymogi Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, a tym samym odpowiada zapisom Umowy Partnerstwa, umożliwiając korzystanie z funduszy unijnych na realizację projektów w nim zawartych.

Data opublikowania: 10:25, 6 grudnia 2017