Drogi i ulice

Budowa dróg

 • W 1997 r. zmodernizowano 1 000 m ulicy pomiędzy ul. Słowackiego, a oczyszczalnią ścieków. Inwestycja finansowana ze środków własnych miasta za kwotę około 400 tys. zł.
 • W 1999 roku wybudowano drogę do PEC-u o długości ponad 260 mb za kwotę około 560 tys. zł.
 • W latach 1999 – 2001 wybudowano łącznik do obwodnicy o dł. ponad 2 km za kwotę około 4 mln zł,  z czego 0,55 mln zł stanowiła dotacja w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.
 • W latach 2001 – 2002  roku wybudowano ulicę Olchową o długości 465 mb.
 • W 2007 roku zrealizowano projekt pn. „Budowa i przebudowa dróg w Lubartowie wraz z kompleksowym odwodnieniem północnej części miasta” wybudowano ulice wraz z kanalizacją deszczową w osiedlu „Kopernika B” . W 2007 r. w ramach tej inwestycji wybudowano:

  – kanalizację deszczową o dł. około 1400 mb o wraz z 54 przykanalikami, odprowadzającą wody opadowe i roztopowe z ul. Wojska Polskiego, Kopernika i ulic osiedla Kopernika „B” wraz z koalescencyjnym separatorem substancji ropopochodnych.

  – ulice w osiedlu „Kopernika B” – Kosmiczna, Astronautów, Polarna, Księżycowa, Ciołkowskiego i Heweliusza z kostki brukowej o długości około 1380 mb oraz 500 mb  chodników.

     Wartość inwestycji to 3,3 mln zł zł. Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ponad 2,1 mln zł (68,8%kosztów kwalifikowanych) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

 • W 2009 r. wybudowano około 300 mb ulicy Popiełuszki z chodnikiem i oświetleniem ulicznym za kwotę około 690 tys. zł.Lubartów ul. Koźmińskiego
 • W 2009 r. wybudowano ulicę Koźmińskiego (ponad 500 mb nowej drogi), przebudowano ulicę Przemysłową – dojazdową do terenów przemysłowych o długości ponad 300 m, zmodernizowano skrzyżowania z ulicą Przemysłową i Krańcową oraz z linią kolejową. W celu poprawy bezpieczeństwa wybudowano oświetlenie uliczne (27 punktów), chodnik, 6 przejść dla pieszych i ścieżkę rowerową. Koszt całkowity wyniósł ponad 4.363.183,45 zł z czego 2.149.188 zł stanowiło dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Projekt został zrealizowany w partnerstwie z przedsiębiorcami lubartowskimi.
 • W 2011 r. zrealizowano projekt  pn.: „Usprawnienie komunikacji w ciągu ulic Lubelska, Rynek I i Słowackiego w Lubartowie.”. Przedmiotem projektu była: ♦ przebudowa ul. Lubelskiej od km 0+000 do km 0+250 od skrzyżowania z ulicą Hutniczą do skrzyżowania z ulicą Kolejową (droga powiatowa) i Piaskową;  ♦  przebudowa chodników przy ul. Lubelskiej od skrzyżowania z ul. Aleje Tysiąclecia (droga powiatowa) do ul. Hutniczej;  ♦  przebudowa ulicy Słowackiego od km 0+237 do km 0+734 od skrzyżowania z ulicami Kleeberga i Wojska Polskiego (ciąg drogi wojewódzkiej nr 815), poprzez remont  wiaduktu nad linią kolejową relacji Lublin – Łuków, do skrzyżowania z ulicą Parkową i Chopina;  ♦  korekta sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Słowackiego z ul. Lipową (droga powiatowa) polegającą na dostosowaniu cyklów zmian  sygnalizacji świetlnej do faktycznego natężenia ruchu przy użyciu kamer drogowych oraz wymianie sygnalizatorów (LED);  ♦  zmianie organizacji ruchu na ul. Słowackiego od skrzyżowania z ulicami Parkowa i Chopina do skrzyżowania z ulicą Firleja.

   Koszt całkowity projektu wyniósł 1, 6 mln PLN z czego 804 648,00 zł stanowiło dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Projekt został zrealizowany w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Lubartowie, które dofinansowało go w kwocie 300 tys. PLN.

 • W  2011 r. Miasto dofinansowało projekt, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lubartowie, pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1545 L Kozłówka – Nowodwór – Lubartów” współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” w kwocie 571 142,93 zł.
 • na przełomie lat 2011 -2012 zmieniono organizację ruchu na ulicy Rynek II w Lubartowie, wydzielono tzw. „BUSPAS” i  oraz przystanek autobusowy. Ustawiono wiatę przystankową. Kosz inwestycji to 51 tys. PLN.

Data opublikowania: 08:45, 23 kwietnia 2012