Oferta w trybie art. 19a

Burmistrz Miasta Lubartów informuje, iż w dniu 25września 2023 roku organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Lubartowie, złożyła uproszczoną ofertę dofinansowania realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem „Doposażenie ogniska muzycznego działającego przy Orkiestrze Dętej OSP Lubartów w nowe instrumenty”,
z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 13.10.2023r. do 31.12.2023r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 2.000,00 zł.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego Gmina Miasto Lubartów zamierza zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zadanie jest realizowane przez Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie, która działa w ramach stowarzyszenia i powstała w 1928 r. Od wielu lat jest kulturalną wizytówka naszego miasta, a jej obecność i muzyka to nieodłączny element uświetniający uroczystości państwowe i miejskie. Kunszt muzyczny orkiestry, urozmaicony repertuar – to również ozdoba imprez okolicznościowych. Orkiestra odnosi liczne sukcesy artystyczne, otrzymuje nagrody i bierze udział w przeglądach i festiwalach. Orkiestra jest jedną z najlepszych orkiestr na terenie województwa lubelskiego oraz jest w czołówce orkiestr na terenie kraju. Od 1999 r. Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie prowadzi ognisko muzyczne w ramach którego szkoli i uczy osoby, które chcą nauczyć się grać
i dołączyć w szeregi orkiestry. Ognisko muzyczne działa w siedzibie orkiestry, gdzie prowadzone są odpowiednio zajęcia z teorii muzyki oraz nauki gry na instrumencie. Lekcje prowadzone są przez wykwalifikowanych pedagogów na podstawie ich programu autorskiego. Sprzęt który posiada orkiestra ma dużo lat i jest mocno wyeksploatowany stąd potrzeba jego zmiany. Jest to konieczne aby nauka miała jakiś sens i by uczeń ogniska miał na czym grać. Przedmiotowa oferta jest odpowiedzią na te potrzeby. Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, odbiorców, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać jej realizację za celową.

Wniosek zostaje podany do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 19 a, ust. 3 i 4 wspomnianej wcześniej ustawy do dnia 9 października 2023 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag do Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub mailem na adres pks@umlubartow.pl (skan formularza z czytelnym podpisem).

Data opublikowania: 13:50, 2 października 2023

Kategorie: Komunikaty