Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasto Lubartów

Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza, że od 18.07.2023 r. do 10.08.2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasto Lubartów.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

– zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Miasta Lubartów w Biurze Obsługi Mieszkańców oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów:
https://ankieta.deltapartner.org.pl/lubartow_formularz_uwag

Wypełnione formularze uwag można składać:

 • elektronicznie: poprzez przesłanie podpisanego skanu formularza na adres e-mail: poczta@umlubartow.pl lub na adres skrytki ePUPAP: /UMLubartow/SkrytkaESP
  /UMLubartow/ESP
 • papierowo: osobiście lub pocztą na adres Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów lub podczas spotkania otwartego dla interesariuszy procesu rewitalizacji w dniu 8.08.2023

– spotkanie otwarte dla interesariuszy procesu rewitalizacji w dniu 08.08.2023 r. o godz. 14 w Urzędzie Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, sala nr 10.

– wypełnienie elektronicznego formularza ankiety dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów https://ankieta.deltapartner.org.pl/lubartow_ankieta_or_oz oraz w wersji papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Projekt uchwały będzie umieszczony na stronach internetowych
www.lubartow.pl i www.umlubartow.bip.lubelskie.pl oraz wyłożony w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów, pokój nr 207, w okresie od 18.07.2023 r. do  10.08. 2023 r.

Wszelkie informacje na temat projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także dalszych etapów opracowywanego dokumentu, dostępne będą na stronie miasta w zakładce Gminny Program Rewitalizacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO dot. przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubartów, dane kontaktowe: ul. Jana Pawła II, 21-100 Lubartów, tel. 81 85 52 273, email poczta@umlubartow.pl
 2. W Urzędzie Miasta Lubartów wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@umlubartow.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z konsultacjami społecznymi projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasto Lubartów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym odbiorcom do ich otrzymania, w szczególności mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia obsługi prawnej lub usługi utrzymania
  i serwisu systemów informatycznych.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
  oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych
  w przepisach RODO.
 7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne
  do przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiotowej sprawie.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

 

Data opublikowania: 15:40, 11 lipca 2023

Kategorie: Aktualności, Gminny Program Rewitalizacji