Program Posiłek w szkole i w domu – edycja 2023

Gmina Miasto Lubartów zawarła z Wojewodą Lubelskim umowę w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Wojewoda Lubelski przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 286.400,00 zł.

Przyznana dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Miasto Lubartów w 2023 r. związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

• dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
• dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej;
• osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu moduł 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz moduł 2 „Moduł dla osób dorosłych”.

Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2023 szacuje się na kwotę 650.000,00 zł.

 

Data opublikowania: 14:25, 29 marca 2023

Kategorie: Komunikaty