Wyniki otwartego konkursu ofert 2023 pożytek publiczny

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji  zadań publicznych w 2023 roku z budżetu Gminy Miasto Lubartów dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku o charakterze pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  • turystyki i krajoznawstwa
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej
  • pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  • ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Data opublikowania: 10:02, 8 marca 2023

Kategorie: Aktualności