Oferta w trybie art. 19a

Burmistrz Miasta Lubartów informuje, iż w dniu 27 lutego 2023 roku organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji, złożyła uproszczoną ofertę dofinansowania realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem Udział mieszkańca Miasta Lubartów w XXIII Światowych Igrzyskach dla Osób po Transplantacji jako forma upowszechniania sportu w roku Jubileuszu 480-lecia Miasta”, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 08.03.2023 r. do 30.04.2023 r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 2 800,00 zł.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego Gmina Miasto Lubartów zamierza zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zadanie dotyczy udziału Pana Krzysztofa Górskiego – mieszkańca miasta Lubartów w XXIII edycji Światowych Igrzysk dla Osób po Transplantacji, które w tym roku odbędą się w Perth w Australii. Pan Górski jest jedynym Lubartowianinem biorącym udział w zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej dla osób po transplantacji. W poprzednich latach był wielokrotnym medalistą imprez tego typu. Udział zawodnika z Lubartowa w zawodach o randze Mistrzostw Świata będzie m.in. okazją do  promocji miasta oraz do promocji dziedziny medycyny jaką jest transplantologia, a co za tym idzie do poszerzenia świadomości społecznej nt. przeszczepów narządów jako sposobu na ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Uprawianie sportu oraz osiąganie wysokich wyników sportowych przez osobę po przeszczepieniu narządu potwierdzają potrzebę krzewienia idei dawstwa narządów.

Wniosek zostaje podany do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 19 a, ust. 3 i 4 wspomnianej wcześniej ustawy do dnia 06.03.2023 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag do Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub mailem na adres pks@umlubartow.pl (skan formularza z czytelnym podpisem).

Data opublikowania: 15:36, 27 lutego 2023

Kategorie: Komunikaty