Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2023/2024

Informacja dla rodziców i prawnych opiekunów w sprawie rekrutacji do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lubartów na rok szkolny 2023/2024.

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Lubartów przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów.

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli miejskich przeprowadzana jest wyłącznie w przypadku dysponowania wolnymi miejscami po rekrutacji podstawowej.

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm. ) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata- 10 pkt,
 2. niepełnosprawność kandydata – 10 pkt,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 10 pkt,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 10 pkt,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata- 10 pkt,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 10 pkt,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 10 pkt.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone na podstawie uchwały nr XIX/158/2020 Rady Miasta Lubartów z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lubartów.

Zgodnie z uchwałą nr XIX/158/2020 Rady Miasta Lubartów z dnia 28 kwietnia 2020r.  w drugim etapie rekrutacji  postępowania uzupełniającego brane są pod uwagę następujące  kryteria:

1) dziecko, którego oboje rodzice / prawni opiekunowie lub rodzic samotnie wychowujący dzieci, pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą – 4 pkt;

2)  rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego samego przedszkola – 3 pkt;

3) dziecko, którego jeden z rodziców / prawnych opiekunów pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi działalność gospodarczą a drugi rodzic poszukuje pracy –2 pkt;

4) miejsce zamieszkania jest jednocześnie miejscem składania rocznych deklaracji podatkowych rodziców – 4 pkt;

5) dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu ministra w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub dziecko, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego – 2 pkt.

Do wniosku rodzice / prawni opiekunowie dołączają wymagane dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa we wskazanej uchwale tj.:

1) oświadczenie rodziców o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej;

2) kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu złożona przez rodziców kandydata;

3) oświadczenie osoby wykonującej władzę rodzicielską, pieczę zastępczą lub sprawującej opiekę;

4) kserokopię pierwszej strony zeznania podatkowego rodziców;

5) oświadczenie osoby wykonującej władzę rodzicielską o szczepieniach ochronnych.

WAŻNE!

W przypadku dzieci nieprzyjętych Burmistrz Miasta Lubartów nie później niż  przed rozpoczęciem rekrutacji uzupełniającej wskaże rodzicom lub opiekunom prawnym inne przedszkole publiczne, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej albo publiczną inną formę wychowania przedszkolnego.

Szczegółowe informacje oraz wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zamieszczone są na stronach internetowych poszczególnych placówek:

 – Przedszkole Miejskie nr 1 w Lubartowie,

– Przedszkole Miejskie nr 2 w Lubartowie,

– Przedszkole Miejskie nr 4 w Lubartowie,

– Przedszkole Miejskie nr 5 w Lubartowie.

– Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubartowie,

– Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie.

Informacja dla rodziców i prawnych opiekunów w sprawie rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Lubartów na rok szkolny 2023/2024.

UWAGA!

Rekrutacji do klas 1 szkół podstawowych podlegają wyłącznie dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły. Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia.

Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem  przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności  od spełnianych kryteriów.

Rekrutacja uzupełniająca do klas 1 szkół podstawowych  przeprowadzana jest wyłącznie               w przypadku dysponowania wolnymi miejscami po rekrutacji podstawowej.

W postępowaniu rekrutacyjnym – zgodnie z Uchwałą nr XVII/147/2020 Rady Miasta Lubartów  z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Lubartów  brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole, o przyjęcie do której ubiega się kandydat – 5 pkt;
 • dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat- 3 pkt;
 • rodzice/ opiekunowie kandydata wskazali Lubartów jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, w Urzędzie Skarbowym w Lubartowie:
 1. oboje rodzice / rodzic samotnie wychowujący/ oboje opiekunowie/ opiekun samotnie wychowujący – 8 pkt;
 2. jeden z rodziców/ opiekun kandydata – 4 pkt;
 • w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/ prawnych opiekunów w zapewnieniu mi należytej opieki – 3 pkt.

Do wniosku rodzice/ prawni opiekunowie dołączają wymagane dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, określonych we wskazanej uchwale:

 • w przypadku kryterium określonego w pkt 1 i 2- dane potwierdza dyrektor szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu placówki;
 • w przypadku kryterium określonego w pkt 3 – kserokopię pierwszej strony zeznania podatkowego rodziców/ opiekunów;
 • w przypadku kryteriów określonych w pkt 4 – oświadczenie rodzica ( prawnego opiekuna).

Harmonogram rekrutacji znajduje się TUTAJ

 

Data opublikowania: 12:09, 13 lutego 2023

Kategorie: Aktualności