Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasto Lubartów

Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza, że od dnia 10.02.2023 r. do dnia 13.03.2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasto Lubartów:

– zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Miasta Lubartów w Biurze Obsługi Mieszkańców oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów: https://ankieta.deltapartner.org.pl/lubartow_formularz_uwag_or_i_oz

– spotkanie otwarte dla interesariuszy procesu rewitalizacji w dniu 23 lutego 2023 r. o godz. 16 w Urzędzie Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, sala nr 10.

– wypełnienie elektronicznego formularza ankiety dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów https://ankieta.deltapartner.org.pl/lubartow_ankieta_gpr oraz w wersji papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Projekt uchwały będzie umieszczony na stronach internetowych www.lubartow.pl i www.umlubartow.bip.lubelskie.pl oraz wyłożony w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów, pokój nr 207, w okresie od 10 lutego 2023 r. do 13 marca 2023 r.

Wszelkie informacje na temat projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także dalszych etapów opracowywanego dokumentu, dostępne będą na stronie miasta w zakładce Gminny Program Rewitalizacji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO dot. przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubartów, dane kontaktowe: ul. Jana Pawła II, 21-100 Lubartów, tel. 81 85 52 273, email poczta@umlubartow.pl
 2. W Urzędzie Miasta Lubartów wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@umlubartow.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z konsultacjami społecznymi projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasto Lubartów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym odbiorcom do ich otrzymania, w szczególności mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia obsługi prawnej lub usługi utrzymania
  i serwisu systemów informatycznych.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
 7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiotowej sprawie.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

Data opublikowania: 14:59, 2 lutego 2023

Kategorie: Aktualności