Złóż wniosek na dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zapraszamy podmioty i osoby, które posiadają tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków z terenu Lubartowa i są zainteresowane otrzymaniem wsparcia w formie dotacji o zgłaszanie przedsięwzięć które będą mogły być przedmiotem dotacji.

Zgłoszenia należy dokonać na załączonym formularzu składanym, w Urzędzie Miasta Lubartów w terminie do dnia 16 stycznia 2023 roku.

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków, obejmują:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie,
z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi
i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót
przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Pomoc będzie udzielana pod warunkiem otrzymania przez Gminę dofinansowania na konkretne inwestycje.

Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, przy czym podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Gminę promesy wstępnej na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie o dotację.

W związku z powyższym, osoby planujące prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku i zainteresowane uzyskaniem dotacji, zachęcamy do przedłożenia, zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia, wykazu planowanych prac wraz z oszacowaniem ich wartości, do dnia 16.01.2023 r. do godziny 15.30 w pokoju nr 207 Urzędu Miasta Lubartów lub na adres email: srf@umlubartow.pl.

W związku z ograniczeniem liczby składanych przez Gminę wniosków, możliwe jest udzielenie dotacji dla 6 podmiotów, dlatego w przypadku zgłoszenia się większej liczby zainteresowanych, o ujęciu przedsięwzięcia we wniosku będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Data opublikowania: 09:15, 5 stycznia 2023

Kategorie: Aktualności