Oferta w trybie art. 19a

Burmistrz Miasta Lubartów informuje, iż w dniu 30 listopada 2022 roku organizacja pozarządowa stowarzyszenie kultury fizycznej działające pod nazwą Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, złożyła uproszczoną ofertę dofinansowania realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem „Obchody dni honorowych krwiodawców”, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1812) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 09.12.2022r. do 20.12.2022r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 5.000,00 zł.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego Gmina Miasto Lubartów zamierza zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zadanie jest realizowane przez lokalny oddział PCK posiadający wieloletnie doświadczenie, gdzie na przestrzeni swojej działalności był organizatorem szeregu uroczystości, spotkań i innych imprez o charakterze kulturalnym oraz integracyjnym różnych grup społecznych. PCK w sposób szczególny promuje treści o charakterze bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Przedmiotowa oferta jest kulturalnym podsumowaniem całorocznej działalności pracy lubartowskiego oddziału. Obchody dni Honorowych Krwiodawców to wydarzenie organizowane cyklicznie od wielu lat, honorujące osoby, które bezinteresownie oddają krew oraz aktywnie dają przykład kolejnym pokoleniom. Będzie to również możliwość zaprezentowania talentów artystycznych uczniów z lokalnych lubartowskich szkół. Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową.

Wniosek zostaje podany do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 19 a, ust. 3 i 4 wspomnianej wcześniej ustawy do dnia 7 grudnia 2022 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag do Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub mailem na adres pks@umlubartow.pl (skan formularza z czytelnym podpisem).

Data opublikowania: 15:08, 30 listopada 2022

Kategorie: Komunikaty