Oferta w trybie art. 19a

Burmistrz Miasta Lubartów informuje, iż w dniu 30 listopada 2022 roku stowarzyszenie kultury fizycznej działające pod nazwą „Aktywny Lubartów” Stowarzyszenie Wspierające Sport i Rekreację, złożyła uproszczoną ofertę dofinansowania realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem AKTYWNE MIKOŁAJKI – rywalizacja na sportowo”, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1812) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 09.12.2022r. do 20.12.2022r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 4.000,00 zł.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego Gmina Miasto Lubartów zamierza zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zadanie jest realizowane przez młody klub sportowy, którego głównym celem jest promocja idei zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego. Klub stara się upowszechniać aktywność sportową, rekreacyjną i kulturalną oraz inspirować do podejmowania niekonwencjonalnych działań dotyczących spędzania wolnego czasu. Celem klubu jest kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w różnego typu rywalizacjach oraz propagowanie wartości uczciwej walki sportowej według zasad Fair Play. Przedmiotowe zadanie publiczne będzie polegało na zorganizowaniu okolicznościowych „mikołajek” dla dzieci – jako otwartej imprezy dla dzieci, które grają i interesują się piłka nożną. To wydarzenie ma przede wszystkim zintegrować dzieci w różnym wieku, z różnych środowisk, o różnym statucie materialnym. Uczestnictwo w imprezie oraz drobne upominki od Mikołaja będą bezpłatne dla każdego dziecka. Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową.

Wniosek zostaje podany do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 19 a, ust. 3 i 4 wspomnianej wcześniej ustawy do dnia 7 grudnia 2022 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag do Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub mailem na adres pks@umlubartow.pl (skan formularza z czytelnym podpisem).

Data opublikowania: 15:06, 30 listopada 2022

Kategorie: Komunikaty