„Ciepłe Mieszkanie” – zgłoś się już dziś

O tym, czy w Lubartowie będzie realizowany Rządowy Program „Ciepłe Mieszkanie”, zdecyduje ilość zainteresowanych  osób. Ankietę w sprawie dofinansowania dla mieszkańców Lubartowa w budynkach wielorodzinnych można złożyć jeszcze do 31 października 2022 roku.

W lipcu 2022 r. ogłoszony został program „Ciepłe Mieszkanie” dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym. Dofinansowanie może zostać przeznaczone na przedsięwzięcia dotyczące wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła
w budynku.

Przystąpienie Gminy Miasto Lubartów do programu „Ciepłe Mieszkanie” uzależnione jest od ilości osób zainteresowanych. W tym celu należy wypełnić ankietę, która do niczego nie zobowiązuje – pozwala jedynie oszacować skalę Państwa potrzeb. Nabór właściwych wniosków o dofinansowanie z Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi po otrzymaniu przez Gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Wypełnioną ankietę należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miasta Lubartów lub skan wypełnionego dokumentu wysłać na adres mailowy: dotacje@umlubartow.pl w terminie do 31 października 2022 roku.

 

Najważniejsze informacje dotyczące programu:

Celem programu „Ciepłe Mieszkanie” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Beneficjentem końcowym programu są osoby fizyczne – właściciele lub współwłaściciele lokali o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, z wyłączeniem najemców lokali.

Program „Ciepłe Mieszkanie” przewiduje dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) na:

 • kocioł gazowy kondensacyjny,
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wymiany okien i drzwi,
 • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia (jeśli jest niezbędna).

Poziomy dofinansowania dla poszczególnych grup beneficjentów:

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

 1. podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł (roczny dochód do 120 000 zł)
 2. podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł
  (miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym)
 3. najwyższym – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37 500 zł (miesięczny dochód na osobę nie przekracza 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1 260 zł
  w gospodarstwie jednoosobowym)

Informacje uzupełniające:

 • Ankietę mogą złożyć jedynie osoby, które są właścicielami bądź współwłaścicielami lokalu mieszkalnego z indywidualnym źródłem ciepła na paliwo stałe znajdującego się
  w budynku wielorodzinnym na terenie Miasta Lubartów.
 • Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta z Gminą Miasto Lubartów.
 • W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni przekraczającej 30% całości lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.
 • Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidulanego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.
 • Zakończenie realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć 31.12.2025 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych dedykowanych Programowi „Ciepłe Mieszkanie”: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie

Wstępna deklaracja znajduje się poniżej.

Data opublikowania: 10:25, 14 października 2022

Tagi: ,

Kategorie: Aktualności