Oferta w trybie art. 19a

Burmistrz Miasta Lubartów informuje, że w dniu 20 kwietnia 2022 roku organizacja pozarządowa działająca pod nazwą  Stowarzyszenie ODNOWA przy kościele O.O. Kapucynów w Lubartowie, złożyła uproszczoną ofertę dofinansowania realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  pt. ,,VIII Rocznica założenia Stowarzyszenia ODNOWA przy kościele O.O. Kapucynów w Lubartowiez pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy
z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1057) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł, a zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 01.05.2022 r. do 30.05.2022 r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 2 000,00 zł.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego Gmina Miasto Lubartów zamierza zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zadanie ma charakter lokalny, jego realizacja przewidziana jest do realizacji na terenie miasta oraz dotyczy również jego mieszkańców. Zadanie publiczne polega na organizacji  uroczystych obchodów jubileuszowych dla członków, sympatyków i gości skupionych wokół  stowarzyszenia abstynenckiego ODNOWA. Zadanie zakłada integrację lokalnego środowiska związanego z działalnością AA (anonimowi alkoholicy to zarówno osoby uzależnione, jak
i członkowie ich rodzin – osoby współuzależnione), a także promocję zdrowego trybu życia, bez nałogów. Celem głównym projektu jest promowanie wśród mieszkańców miasta i powiatu lubartowskiego idei  trzeźwego trybu życia poprzez wydarzenia o charakterze integracyjnym, profilaktycznym i informacyjnym. Cele szczegółowe zadania to m.in.: dostarczenie wiedzy nt. problemów alkoholowych i związanych z nimi konsekwencjami w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie klubów abstynenta i inne formy działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione od używek i ich rodziny. Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz wskazanie celów należy uznać realizację zadania za zasadną. Wniosek zostaje podany do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 19 a, ust. 3 i 4 wspomnianej wcześniej ustawy – do dnia 28.04.2022 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag do Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub mailem na adres : pks@umlubartow.pl   (skan formularza z czytelnym podpisem).

Data opublikowania: 15:03, 22 kwietnia 2022

Kategorie: Komunikaty