Oferta w trybie art. 19a

Burmistrz Miasta Lubartów informuje, że w dniu 23 marca 2022 roku stowarzyszenie    działające pod nazwą Miejski Klub Sportowy Lubartów w Lubartowie, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu Profilaktyki uzależnieniom i patologiom społecznym pt. ,,Sport elementem profilaktyki – organizacja Międzynarodowych Mistrzostw Województwa Lubelskiego w tenisie stołowym” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 31.03.2022 r. do 20.04.2022 r., a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 3 000,00 zł.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego Gmina Miasto Lubartów zamierza zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Jest to zadanie o charakterze zarówno lokalnym, jak i regionalnym; jego realizacja przewidziana jest zarówno dla mieszkańców miasta, jak i osób – zawodników tenisa stołowego z innych miast. Zadanie publiczne polega na organizacji Międzynarodowych Mistrzostw Województwa Lubelskiego w tenisie stołowym. Wydarzenie sportowe i udział w nim sportowców, kibiców, miłośników tenisa stołowego ma pokazać, że uprawianie sportu może uchronić przed szkodliwym oddziaływaniem zagrożeń, jakimi są narkotyki i alkohol. Będzie to pierwsza tego typu impreza w naszym mieście i regionie. Spodziewany jest udział  w niej wychowanków lubartowskiego klubu tenisa stołowego, a obecnie zawodników czołowych drużyn naszego kraju. Celem imprezy jest popularyzacja tenisa stołowego wśród mieszkańców Lubartowa , zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do aktywnego spędzania czasu wolnego . Celem imprezy oprócz popularyzacji sportu i rekreacji  jest upowszechnienie idei zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego, poprzez unikanie współczesnych zagrożeń jakimi są alkoholizm i narkomania. Ponadto będzie to okazja do spotkań z czołowymi zawodnikami tenisa stołowego naszego województwa i kraju, a dla młodych adeptów tego sportu będzie wartościową „lekcją poglądową”. Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz wskazanie celu należy uznać realizację zadania za celową. Wniosek zostaje podany do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 19 a, ust. 3 i 4 wspomnianej wcześniej ustawy do dnia 30 marca  2022 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag do Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub mailem na adres pks@umlubartow.pl (skan formularza z czytelnym podpisem).

Data opublikowania: 12:40, 23 marca 2022

Kategorie: Komunikaty