Oferta w trybie art. 19a

Burmistrz Miasta Lubartów informuje, że w dniu 25 stycznia 2022 roku kościelna osoba prawna działająca pod nazwą Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie, złożyła uproszczoną ofertę dofinansowania realizacji zadania publicznego z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM – pt. ,,Aktywizacja do rozwoju autentycznych relacji interpersonalnych w grupie.” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 14.02.2022r. do 28.02.2022r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 5.000,00 zł.

 

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego Gmina Miasto Lubartów zamierza zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

Zadanie ma charakter lokalny, jego realizacja przewidziana jest bezpośrednio dla mieszkańców miasta, dzieci i młodzieży. Zadanie publiczne polega na organizacji  zimowego rekreacyjnego wyjazdu dla dzieci i młodzieży z Miasta Lubartów promującego zdrowy styl życia i profilaktykę w zakresie uzależnień behawioralnych i cyberprzmocy. Celem wyjazdu jest również aktywizacja do rozwoju autentycznych relacji interpersonalnych w grupie. Wyjazd to szansa na doświadczenie w praktyce, budowanie dojrzałej i autentycznej więzi z druga osobą w grupie. Ponadto ukazane zostaną zjawiska istotnych zagrożeń płynących w dzisiejszej dobie z uzależnień behawioralnych tanich jak media, Interent oraz cyberprzemoc. Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz wskazanie celu należy uznać realizację zadania za celową. Wniosek zostaje podany do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 19 a, ust. 3 i 4 wspomnianej wcześniej ustawy do dnia 3 lutego 2022r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag do Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub mailem na adres wop@umlubartow.pl (skan formularza z czytelnym podpisem).

 

Data opublikowania: 08:43, 27 stycznia 2022

Kategorie: Komunikaty