Oferta w trybie art. 19a

Burmistrz Miasta Lubartów informuje, że w dniu 14 października 2021 roku organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Klub Abstynenta „NADZIEJA” w Lubartowie, złożyła uproszczoną ofertę dofinansowania realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – pt. ,,ZABAWA MIKOŁAJKOWA W STOWARZYSZENIU NADZIEJA” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 15.11.2021r. do 31.12.2021r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 3.380,00 zł.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego Gmina Miasto Lubartów zamierza zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zadanie ma charakter lokalny i jest przewidziane do realizacji na terenie miasta oraz dotyczy również jego mieszkańców skupionych w klubie abstynenta. Zadanie publiczne polega na zorganizowaniu zabawy mikołajkowej dla dzieci i wnuków członków Stowarzyszenia Klub Abstynenta Nadzieja w Lubartowie. Zabawa zostanie zorganizowana i przeprowadzona przez animatorów czasu wolnego – członków Stowarzyszenia. W trakcie zabawy będzie miał miejsce krótki blok tematyczny o charakterze profilaktycznym promujący postawy prozdrowotne wśród najmłodszych uczestników zabawy. Zadanie zakłada integrację rodzin z lokalnego środowiska związanego z działalnością AA (anonimowi alkoholicy to zarówno osoby uzależnione, jak i członkowie ich rodzin – osoby współuzależnione), a także promocję zdrowego trybu życia, bez nałogów. Zadanie wpisuje się w miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2021.

Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz wskazanie celu należy uznać realizację zadania za celową. Wniosek zostaje podany do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 19 a, ust. 3 i 4 wspomnianej wcześniej ustawy do dnia 02.11.2021r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag do Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub mailem na adres wop@umlubartow.pl (skan formularza z czytelnym podpisem).

Data opublikowania: 14:55, 26 października 2021

Kategorie: Komunikaty