Oferta w trybie art. 19a

Burmistrz Miasta Lubartów informuje, iż w dniu 20 października 2021 roku stowarzyszenie działające pod nazwą Lubartowskie Towarzystwo Regionalne, złożyło uproszczoną ofertę dofinansowania realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem „WSPÓLNIE OBCHODZIMY IMIENINY NASZEGO MIASTA”, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000,00 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 05.11.2021 r. do 20.12.2021 r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 8.000,00 zł.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego Gmina Miasto Lubartów zamierza zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zadanie jest realizowane przez stowarzyszenie kulturalne działające w naszym mieście od wielu lat. Zadanie publiczne polega na zorganizowaniu szeregu inicjatyw kulturalnych związanych z obchodami Imieniny Miasta, które jako cykliczna impreza wymyślona i realizowana jest od 2015 r. właśnie przez LTR. Zadanie to jest dedykowane i kierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży naszego miasta. Celem zadania jest kształtowanie i utrwalanie w najmłodszym pokoleniu lubartowian treści związane z przeszłością naszego miasta (herb, barwy miejskie, hymn, data nazwania miasta Lubartowem, pochodzenie nazwy, postaci związane z tym okresem w dziejach, zabytki pochodzące z baroku). Założono aktywne włączenie w działanie wszystkie przedszkola i szkoły podstawowe miasta Lubartów.

Biorąc pod uwagę zarówno szeroką grupę adresatów, opis działań zadania publicznego oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową. Wniosek zostaje podany do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 19 a, ust. 3 i 4 wspomnianej wcześniej ustawy do dnia 02.11.2021r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag do Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub mailem na adres wop@umlubartow.pl (skan formularza z czytelnym podpisem).

Data opublikowania: 14:52, 26 października 2021

Kategorie: Komunikaty