Oferta w trybie art. 19a

Burmistrz Miasta Lubartów informuje, iż w dniu 14 października 2021 roku stowarzyszenie działające pod nazwą Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Lublinie, złożyło uproszczoną ofertę dofinansowania realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom pod tytułem Pierwsze otwarte zawody wędkarskie na zrewitalizowanym stawie parku miejskiego imienia Książąt Sanguszków w Lubartowie”, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 26.10.2021r. do 30.11.2021r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 7.500,00 zł.

 

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego Gmina Miasto Lubartów zamierza zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

Zadanie jest realizowane przez stowarzyszenie, którego trzy koła jako oddziały terenowy są bardzo aktywne w zakresie wędkarstwa i zrzeszają wielu mieszkańców miasta. Przedmiotowe zadanie publiczne dotyczy przygotowania oraz organizacji otwartych zawodów wędkarskich na stawie w parku miejskim imienia Książąt Sanguszków w Lubartowie. Przez ostatni czas park był zamknięty ze względu na prowadzone w nim prace rewitalizacyjne. Staw ten to wieloletnie łowisko dla wędkarzy z Lubartowa i okolic. Było to lubiane i często uczęszczane łowisko. W roku bieżącym park został otwarty po rewitalizacji, a wraz z nim staw miejski, na którym to w ramach przedmiotowej oferty planuje się przeprowadzić pierwsze oficjalne zawody wędkarskie. W realizację zadania zostaną zaangażowane kluby abstynencje z Miasta Lubartów, które wystawia swoje drużyny oraz przygotują stanowisko profilaktyczne dotyczące ich działalności. Zadanie wpisuje się w miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2021.

 

Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, otwarty charakter zawodów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową. Współpraca i prezentacja działalności lokalnych stowarzyszeń abstynenckich stanowi okazję do przekazania uczestnikom treści profilaktycznych, jak też promocji aktywnego spędzania wolnego czasu w zrewitalizowanym parku miejskim, jako alternatywy dla biernego, niejednokrotnie szkodliwego spędzania czasu wolnego.

 

Wniosek zostaje podany do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 19 a, ust. 3 i 4 wspomnianej wcześniej ustawy do dnia 22 października 2021 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag do Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub mailem na adres wop@umlubartow.pl (skan formularza z czytelnym podpisem).

Data opublikowania: 15:54, 15 października 2021

Kategorie: Komunikaty