Oferta w trybie art. 19a

Burmistrz Miasta Lubartów informuje, iż w dniu 13 września 2021 roku stowarzyszenie kultury fizycznej działające pod nazwą Forum Aktywności Sportowo-Turystycznej FAST, złożyło uproszczoną ofertę dofinansowania realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom pod tytułem Pływać każdy może – nauka pływania dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych miasta Lubartów”, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 01.10.2021r. do 22.12.2021r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 3.300,00 zł.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego Gmina Miasto Lubartów zamierza zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zadanie jest realizowane przez klub sportowy, który otrzymał dofinansowanie zewnętrzne na realizację zadania nauki pływania dla lubartowskich dzieci. Przedmiotowa oferta stanowi wsparcie w dostępie do bezpłatnych zajęć nauki pływania dla 45 dzieci z klas I-III szkół podstawowych miasta Lubartów. Zadanie wpisuje się w miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2021 i jest zgodny z celem: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, z zadaniem obejmującym realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjno-turystycznych z programem profilaktyki. Cel główny projektu to promowanie wśród dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych miasta Lubartów oraz ich rodzin aktywnego trybu życia.

Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową. Oprócz dzieci biorących udział w samej nauce pływania w projekt zaangażowani są rodzice i opiekunowie. Stanowi to okazję do przekazania im treści profilaktycznych, jak też pokazania niebagatelnej roli sportu, rekreacji i wysiłku fizycznego jako alternatywy dla biernego, niejednokrotnie szkodliwego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież.

Wniosek zostaje podany do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 19 a, ust. 3 i 4 wspomnianej wcześniej ustawy do dnia 23 września 2021 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag do Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub mailem na adres wop@umlubartow.pl (skan formularza z czytelnym podpisem).

Data opublikowania: 13:52, 16 września 2021

Kategorie: Komunikaty