Oferta w trybie art. 19a

Burmistrz Miasta Lubartów informuje, iż w dniu 15 września 2021 roku stowarzyszenie działające pod nazwą Lubartowskie Towarzystwo Muzyczne, złożyło uproszczoną ofertę dofinansowania realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem „Muzycznie dla Seniorów”, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000,00 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 24.09.2021 r. do 15.10.2021 r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 4.000,00 zł.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego Gmina Miasto Lubartów zamierza zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zadanie jest realizowane przez stowarzyszenie kulturalne działające w naszym mieście od wielu lat. Zadanie publiczne polega na zorganizowaniu koncertu 26 września 2021 r.  w niedzielę na Rynku Miejskim z okazji Lubartowskiego Dnia Seniora. Impreza ma na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, w tym udział w wydarzeniach kulturalnych. Zadanie publiczne ma na celu aktywizację osób starszych poprzez udział w wydarzeniach artystycznych oraz przede wszystkim stworzenie możliwości bezpośredniego kontaktu z „żywą” muzyką. Stanowi otwartą i bezpłatną ofertę dla mieszkańców miasta, szczególnie dla seniorów.

Biorąc pod uwagę zarówno szeroką grupę adresatów, opis działań zadania publicznego oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową. Wniosek zostaje podany do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 19 a, ust. 3 i 4 wspomnianej wcześniej ustawy do dnia 22.09.2021r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag do Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub mailem na adres wop@umlubartow.pl (skan formularza z czytelnym podpisem).

Data opublikowania: 15:20, 15 września 2021

Kategorie: Komunikaty