Strategia Rozwoju Gminy Miasto Lubartów na lata 2021-2035 – przetarg

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Lubartów (10 maja) radni podjęli decyzję o rozpoczęciu prac nad opracowywaniem Strategii Rozwoju Gminy Miasto Lubartów na lata 2021-2035. Właśnie rozpoczął się ich pierwszy etap.

Miasto ogłosiło właśnie przetarg na  usługę opracowania dokumentu. Potencjalni wykonawcy mają czas na składanie ofert do 31 maja. Opracowana Strategia powinna być przygotowana zgodnie z dokumentami strategicznymi i planistycznymi wyższego szczebla oraz spójna z lokalnymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi właściwymi dla Gminy Miasto Lubartów.

W dokumencie powinny znaleźć się m.in.:

  • Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej miasta
  • Analiza SWOT
  • Założenia i cele strategiczne rozwoju miasta w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym
  • Kierunki działań, rezultaty i wskaźniki ich realizacji
  • Model struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w mieście
  • Określenie obszarów strategicznej interwencji określonych w strategii rozwoju województwa oraz kluczowych dla miasta wraz z zakresem planowanych działań
  • Systemu realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzenia dokumentów wykonawczych
  • Ramy finansowe i źródła finansowania celów i kierunków działań wskazanych w strategii

Szczegóły: BIP

Data opublikowania: 10:40, 24 maja 2021

Kategorie: Aktualności