Wyniki otwartego konkursu ofert 2021 – pożytek publiczny

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2021 roku zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

2) turystyki i krajoznawstwa;

3) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

4) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

6) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

7) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Data opublikowania: 14:29, 9 kwietnia 2021

Kategorie: Aktualności