Otwarty konkurs ofert 2021 pożytek publiczny

Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku o charakterze pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

1. W spieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

 • tworzenie wśród mieszkańców Lubartowa warunków sprzyjających rozwojowi sportu w różnych dyscyplinach sportu;
 • organizacja przez kluby sportowe i inne podmioty imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym imprez dla osób niepełnosprawnych;
 • działania związane z wymianą sportową dzieci i młodzieży z miast partnerskich i zaprzyjaźnionych;
 • organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na zrewitalizowanym Rynku II.

2. Turystyka i krajoznawstwo:

 • wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta Lubartów;
 • organizacja imprez krajoznawczo – turystycznych popularyzujących atrakcje turystyczne i przyrodnicze w najbliższej okolicy;
 • promocja turystyki rowerowej.

3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:

 • działania związane z aktywizacją seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności rekreacyjnej;
 • działania związane z aktywizacją seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności kulturalno-edukacyjnej.

4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 • lokalne inicjatywy kulturalne i artystyczne realizowane na rzecz mieszkańców Lubartowa w formie: koncertów, wystaw, festiwali, przeglądów, festynów, spotkań, plenerów, warsztatów, prezentacji, cyklicznych wydarzeń kulturalnych, itp.;
 • promocja osiągnięć artystycznych lokalnych twórców, zespołów i chórów w kraju i za granicą (udział w przeglądach, festiwalach, koncertach, itp.);
 • działania związane z wymianą kulturalną dzieci i młodzieży z miast partnerskich i zaprzyjaźnionych oraz z realizacją projektów o zasięgu międzynarodowym;
 • działalność wydawnicza związana z popularyzacją dorobku artystycznego miejscowych twórców oraz pielęgnacją lokalnej tradycji i historii;
 • inicjatywy kulturalne i artystyczne na rzecz mieszkańców Lubartowa w formie: koncertów, wystaw, festiwali, przeglądów, festynów, spotkań, plenerów, warsztatów, prezentacji, cyklicznych wydarzeń kulturalnych, itp., realizowanych na zrewitalizowanym Rynku II.

5. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:

 • organizowanie wydarzeń i obchodów upamiętniających fakty i osoby związane z historią i dziejami Miasta Lubartów, Ziemi Lubartowskiej oraz Polski.

6. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie:

 • edukacyjne formy pomocy dzieciom i młodzieży poprzez organizację dodatkowych zajęć wyrównawczych i profilaktycznych;
 • organizacja warsztatów, prelekcji, wykładów, odczytów, szkoleń;
 • realizacja programów i działań edukacyjnych wykraczających poza program nauczania szkolnego;
 • wspieranie działań proekologicznych.

7. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej:

 • działania wynikające z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy dotyczące opieki i pomocy osobom przewlekle chorym w fazie terminalnej.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 10 marca 2021 roku.

Szczegółowe informacje-BIP

Data opublikowania: 15:09, 17 lutego 2021

Kategorie: Aktualności