Oferta w trybie art. 19a

 

Burmistrz Miasta Lubartów informuje, iż w dniu 10 grudnia 2020 roku stowarzyszenie kultury fizycznej działające pod nazwą Miejski Klub Sportowy „Lewart” Autonomiczna Grupa Sekcji, złożyła uproszczoną ofertę dofinansowania realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem „Szkolenie sportowe zawodników w taekwon-do i zakup strojów sportowych.”, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 21.12.2020 r. do 31.12.2020 r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 1.250,00 zł.

 

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego Gmina Miasto Lubartów zamierza zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

Zadanie jest realizowane przez klub sportowy z wieloletnimi tradycjami, reprezentujący Miasto Lubartów i osiągający bardzo wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w taekwon-do. Klub zajmuje się szkoleniem dziewcząt i chłopców od podstaw w tej dyscyplinie sportowej. Zadanie publiczne polega na przeprowadzeniu podsumowujących treningów dla dzieci i młodzieży w pawilonie sportowym przy ul. Krzywe Koło 34 A, a także specjalnych zajęć świątecznych oddzielnie w każdej z grup oraz na zakupie strojów sportowych dla zawodników. W 2020 roku klub w sekcji TKD osiągnął wiele sukcesów sportowych. We współzawodnictwie sportowym w każdej z kategorii wiekowych „Lewart” zdobywał wysokie pozycje na podium. Klub został najlepszym klubem w kategorii seniorów, zdobył drugie miejsce w juniorach i piąte w juniorach młodszych. Ponadto na najwyższym szczeblu międzywojewódzkim – w kategorii młodzika klub okazał się najlepszy.

 

Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową. Wniosek zostaje podany do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 19 a, ust. 3 i 4 wspomnianej wcześniej ustawy do dnia 18.12.2020 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag do Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub mailem na adres wop@um.lubartow.pl (skan formularza z czytelnym podpisem).

Data opublikowania: 16:42, 11 grudnia 2020

Kategorie: Komunikaty