Informacja o programie restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów

W dniu 29 września 2020 r. Rada Miasta Lubartów podjęła uchwałę Nr VIII/179/2020 w sprawie przyjęcia  programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego  z 2020 r. poz.5016. Przyjęte rozwiązania umożliwiają najemcom i użytkownikom komunalnych lokali mieszkalnych, po spełnieniu określonych w uchwale warunków, częściowe lub całkowite umorzenie zaległości czynszowych.

Uchwała przewiduje kilka wariantów skorzystania z Programu, od umorzenia 40% zadłużenia do umorzenia nawet 100% zaległości. Przy częściowym umorzeniu zadłużenia użytkownik lokalu zobowiązany jest do spłaty pozostałej części tego zadłużenia, całkowitej spłaty kosztów dochodzenia roszczeń i egzekucji oraz terminowego wnoszenia bieżących opłat za użytkowany lokal. Terminy wykonania wymienionych obowiązków są różne w zależności od przyjętej formy restrukturyzacji zadłużenia. Szczególnym wariantem jest umorzenie 100% zadłużenia. Może to nastąpić tylko w przypadku opróżnienia przez dłużnika  i przekazania miastu lokalu oraz zrzeczeniu się roszczenia o wstąpienie w stosunek najmu przez wszystkie osoby, którym takie roszczenie mogłoby przysługiwać. Dłużnik może również skorzystać z 50% umorzenia długów w przypadku gdy przyjmie propozycję zamiany dotychczas zajmowanego lokalu na lokal mniejszy wskazany przez miasto.

Do programu mogą przystąpić dłużnicy, którzy:

1.Posiadali zadłużenie na dzień wejścia w życie Programu ( 30 października 2020 r.)

2.Złożą wniosek o restrukturyzację  zadłużenia w terminie 12 miesięcy od daty wejścia w życie  Programu, w którym uznają zadłużenie z tytułu użytkowania lokalu.

3.Zawrą umowę w sprawie restrukturyzacji zadłużenia.

Wnioski należy składać w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lubartowie, ul. Parkowa 6, 21-100 Lubartów.

Data opublikowania: 14:37, 17 listopada 2020

Kategorie: Aktualności, Komunikaty