Oferta w trybie art. 19a

Burmistrz Miasta Lubartów informuje, iż w dniu 10 listopada 2020 roku stowarzyszenie działające pod nazwą Lubartowskie Towarzystwo Muzyczne, złożyło uproszczoną ofertę dofinansowania realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem „Z czułością dla pięknego Lubartowa z okazji imienin”, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 19.11.2020 r. do 15.12.2020 r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 8.461,00 zł.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego Gmina Miasto Lubartów zamierza zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zadanie jest realizowane przez stowarzyszenie kulturalne działające w naszym mieście od wielu lat. Zadanie publiczne polega na zorganizowaniu kameralnego koncertu 22 listopada 2020 r. z okazji Święta Lubartowa, symbolicznych imienin miasta. Planowane jest w ofercie przeniesienie całkowicie wydarzenia w przestrzeń Internetu, co jest jak najbardziej zasadne i celowe przy obecnej sytuacji epidemiologicznej. Koncert będzie transmitowany na portalach społecznościowych, stwarzając bezpłatną ofertę kulturalną miasta. Każdy mieszkaniec Lubartowa może będąc w domu bezpiecznie uczestniczyć w tym kulturalnym wydarzeniu.

Biorąc pod uwagę zarówno szeroką grupę adresatów, opis działań zadania publicznego oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową. Wniosek zostaje podany do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 19 a, ust. 3 i 4 wspomnianej wcześniej ustawy do dnia 17.11.2020 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag do Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub mailem na adres wop@um.lubartow.pl (skan formularza z czytelnym podpisem).

Data opublikowania: 14:51, 10 listopada 2020

Kategorie: Komunikaty