Oferta w trybie art. 19a

Burmistrz Miasta Lubartów informuje, iż w dniu 26 października 2020 roku stowarzyszenie kultury fizycznej działające pod nazwą Miejski Klub Sportowy „Lewart” Autonomiczna Grupa Sekcji, złożyła uproszczoną ofertę dofinansowania realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem „Szkolenie sekcji kolarskiej, w tym organizacja zgrupowania kolarskiego w Lubartowie”, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 06.10.2020 r. do 30.10.2020 r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 8.750,00 zł.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego Gmina Miasto Lubartów zamierza zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zadanie jest realizowane przez klub sportowy z wieloletnimi tradycjami, reprezentujący Miasto Lubartów i osiągający znaczące wyniki we współzawodnictwie sportowym w taekwondo i tenisie stołowym. Trzecia sekcja kolarska w przeszłości była prężnie działającą sekcją i biorącą udział we współzawodnictwie sportowym w swojej dyscyplinie. Obecnie sekcja pozyskała nowych zawodników i chce prężnie się rozwijać. W roku bieżącym  rozpoczęła aktywnie udział w zawodach kolarskich. Sekcja klubu zajmuje się szkoleniem dzieci i młodzieży w kolarskiej, której liczebność – dzięki pozyskaniu sponsora – wzrosła.  Zawodnicy sekcji w II półroczu 2020 roku wzięli udział w 10 wyścigach w Polsce, w tym w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski i wyścigach  międzynarodowych w kategoriach młodzieżowych. W kilku z wyścigów zajęli wysokie punktowane miejsca. Opisane w ofercie zadanie publiczne jest także próbą zbudowania zespołu Juniorów MKS LEWART AGS oraz formą intensywnych przygotowań do sezonu kolarskiego 2021.

Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową. Wniosek zostaje podany do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 19 a, ust. 3 i 4 wspomnianej wcześniej ustawy do dnia 05.11.2020 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag do Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub mailem na adres wop@um.lubartow.pl (skan formularza z czytelnym podpisem).

Data opublikowania: 15:22, 29 października 2020

Kategorie: Komunikaty