Nabór wniosków o dofinansowanie na zmianę systemu ogrzewania

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów w 2020 r.

Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania realizowane w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIV/151/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów.

Program obejmuje dofinansowanie działań polegających na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, w lokalach i budynkach znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Lubartów, na:
– podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
– ogrzewanie elektryczne,
– ogrzewanie gazowe,
– pompy ciepła.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 3 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., w Urzędzie Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Warunki udziału w Programie:

 1. Zadania objęte dofinansowaniem w 2020 roku powinny zostać zrealizowane do 30 listopada 2020 roku.

Dopuszcza się uznanie jako kosztu realizacji zadania, wydatków poniesionych na zakup towarów przed terminem realizacji zadania, jednak nie wcześniej niż w roku poprzedzającym rok wymieniony w ogłoszeniu o naborze wniosków.

 1. Podstawą uczestnictwa w Programie jest złożenie:
 2. wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Lubartów na realizację zadania w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji, którego wzór stanowi załącznik nr 1;
 3. dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku/lokalu (np. aktualny wypis z księgi wieczystej);
 4. harmonogramu rzeczowo-finansowego planowanej inwestycji dotyczącej zmiany sposobu ogrzewania budynku/lokalu – załącznik nr 2.
 5. W przypadku, gdy Wnioskodawca jest przedsiębiorcą należy przedłożyć dokumenty i informacje określone w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
  w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów
  z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
 6. Zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis, a także wszystkie zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych albo oświadczenia
  o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 8. W przypadku budynku/lokalu należącego do kilku właścicieli wniosek składa każdy
  ze współwłaścicieli lub jeden ze współwłaścicieli dołączając jednocześnie pełnomocnictwo notarialne lub z potwierdzeniem przez Urząd własnoręczności podpisu do reprezentowania pozostałych współwłaścicieli.
 9. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu Miasta Lubartów.
 10. W dniu składania wniosków pracownicy nie będą sprawdzać ich poprawności.
 11. Złożone wnioski będą rozpatrywane przez komisję wg następujących kryteriów:
 12. a) kolejność złożonych wniosków;
 13. b) kompletność i poprawność złożonego wniosku (złożony w terminie na właściwym formularzu, wypełnione wszystkie wymagane pozycje, dołączono wszystkie wymagane załączniki, wniosek i harmonogram rzeczowo-finansowy opatrzony podpisami właściciela/współwłaścicieli budynku);
 14. c) osiągnięty efekt ekologiczny.
 15. Jedna osoba może złożyć jednorazowo jeden wniosek.
 16. Dotacja wypłacana jest na podstawie umowy zawartej między Wnioskodawcą a Gminą Miasto Lubartów.
 17. Dotacja zostanie wypłacona po zakończeniu zadania, po złożeniu wniosku o rozliczenie dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 3 oraz po kontroli realizacji zadania.
 18. Maksymalnie dotacja może wynieść do 50% poniesionych, udokumentowanych przez Wnioskodawcę kosztów realizacji zadania, w kwocie nie wyższej niż 5 000,00 zł.
 19. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z uzyskaniem dotacji.
 20. Dotacja zostanie udzielona na dofinansowanie tzw. kosztów koniecznych realizacji zadania poniesionych w danym roku budżetowym, w szczególności na:
  1. koszty demontażu istniejących źródeł grzewczych na paliwo stałe;
  2. koszty zakupu i montażu fabrycznie nowego źródła ogrzewania z niezbędnym oprzyrządowaniem;
  3. koszty zakupu, montażu, wymiany lub modernizacji instalacji centralnego ogrzewania związanej z nowym sposobem ogrzewania;
  4. koszty podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej i wykonania przyłącza;
  5. koszty podłączenia do sieci gazowej i wykonania przyłącza gazowego.
 21. Dotacja nie może być wykorzystana na:
 22. dokumentację sporządzoną w ramach przygotowania zadania;
 23. zakup urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego wyposażenia mieszkań;
 24. budowę zewnętrznych sieci ciepłowniczych, energetycznych i gazowych.
 25. Warunkiem wypłaty dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczas istniejących źródeł grzewczych na paliwo stałe oraz poddanie się w tym zakresie kontroli komisji.

Wzór wniosku o udzielenie dotacji i inne niezbędne dokumenty dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubartów, na miejskiej stronie internetowej oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców. Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać pod numerami telefonu: 81 854 46 20, 81 854 46 22.

 

Data opublikowania: 10:34, 21 maja 2020

Kategorie: Aktualności