Oferta w trybie art. 19a

Burmistrz Miasta Lubartów informuje, iż w dniu 6 grudnia 2019 roku Stowarzyszenie SĄSIEDZI złożyło uproszczoną ofertę dofinansowania realizacji zadania publicznego z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM – pt. „Wigilia na Rynku dla mieszkańców Lubartowa z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 18.12.2019 r. do 31.12.2019 r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 5 000,00 zł.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego Gmina Miasto Lubartów zamierza zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zadanie ma charakter lokalny, jego realizacja przewidziana jest na terenie miasta oraz dotyczy jego mieszkańców. Zadanie publiczne „Wigilia na Rynku dla mieszkańców Lubartowa  polega na organizacji wydarzenia związanego z naszą tradycją, kulturą i spędzaniem czasu wolnego bez nałogów oraz na przygotowaniu drobnego poczęstunku i degustacji potraw wigilijnych dla mieszkańców naszego miasta i regionu oraz przybyłych gości. Spotkanie odbędzie się  na Rynku w centrum Lubartowa. Szacowana liczba odbiorców 300 – 500.

Wydarzenie odbędzie się w trakcie kiermaszu przez 3 dni w okresie 20-22 grudnia br. i będzie miało formułę otwartą – może w nim uczestniczyć każdy. Planowane jest wspólne kolędowanie i łamanie się opłatkiem. Celem spotkania wigilijnego jest przede wszystkim integracja mieszkańców miasta Lubartów, budowanie  lokalnej wspólnoty i umacnianie więzi sąsiedzkich. Tego rodzaju spotkanie jest ważnym elementem profilaktyki, pokazaniem dzieciom, młodzieży i dorosłym, że można świętować bez używek.

Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz wskazanie celu należy uznać realizację zadania za celową. Wniosek zostaje podany do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 19 a, ust. 3 i 4 wspomnianej wcześniej ustawy do dnia 16.12.2019 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag do Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub mailem na adres wop@um.lubartow.pl (skan formularza z czytelnym podpisem).

Data opublikowania: 14:26, 4 marca 2020

Kategorie: Komunikaty