Nabór kandydatów do komisji konkursowej na zadania o charakterze pożytku publicznego.

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Burmistrz Miasta Lubartów zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 i 1570) jako kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

1.    Kandydaci na członków komisji będący przedstawicielami organizacji pozarządowych wskazanych przez uprawnione podmioty muszą spełnić łącznie następujące kryteria:

a)   są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,

b)   nie reprezentują organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które biorą udział w danym konkursie,

c)   nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika,

d)   wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L z 2016r. Nr 119 poz. 1).

e)   zostaną zgłoszeni przez organizację pozarządową lub inny podmiot określony w art.3 ust.3 ustawy,

f)    zgłoszenie kandydata następuje poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lubartów, wypełniony przez samego kandydata i podpisany przez podmiot zgłaszający kandydata.

2.   W przypadku, gdy żadna z organizacji nie wskaże kandydata bądź wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji lub powołane osoby podlegają wyłączeniu na podstawie przepisów prawa, komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

3.   W każdej komisji może wziąć udział do 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

4.   W przypadku większej liczby zgłoszeń członkowie komisji będący przedstawicielami organizacji pozarządowych zostaną wyłonieni w drodze losowania. W losowaniu mogą wziąć udział wszyscy zgłoszeni kandydaci.

5.   Udział w pracach komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

6.   Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 3 stycznia 2020 roku do godz.15.30 w Urzędzie Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter) bądź sekretariacie (pokój nr 108 I piętro).

W przypadku zgłoszeń przesyłanych drogą pocztową decyduje data wpływu do  Urzędu Miasta Lubartów, a nie data stempla pocztowego.

Data opublikowania: 12:58, 23 grudnia 2019

Kategorie: Aktualności