Oferta w trybie art. 19a „Dzień świąteczny”

Burmistrz Miasta Lubartów informuje, iż w dniu 6 listopada 2019 roku Fundacja  „Stella” im. Agaty Orłowskiej, złożyła uproszczoną ofertę dofinansowania realizacji zadania publicznego z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM – pt. „Dzień świąteczny” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy
z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2019 r. poz. 688) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 01.12.2019r. do 31.12.2019r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 5.200,00 zł.

 

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego Gmina Miasto Lubartów zamierza zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

Zadanie ma charakter lokalny, jego realizacja przewidziana jest na ternie miasta oraz dotyczy jego mieszkańców. Zadanie publiczne polega na organizacji dnia świątecznego dla rodzin dysfunkcyjnych borykających się z różnymi problemami, w tym problemami uzależnień: alkoholowych, narkotykowych i innych. Zadanie ma na celu stworzenie warunków do aktywnego udziału w różnorodnych formach wsparcia skierowanych do rodzin dysfunkcyjnych poprzez udział w warsztatach przedświątecznych i zabawie świątecznej. Planowana jest również pogadanka i konkurs dla dorosłych uczestników pt. „Trzeźwe święta i każdy inny dzień roku”, jako alternatywna forma budowy grupy wsparcia dla członków rodzin borykających się z problemem uzależnień. W trakcie konkursu będzie można dowiedzieć się więcej o zagrożeniu uzależnieniem oraz jego konsekwencjach, jak również o możliwościach ich uniknięcia. Celem głównym projektu jest wspomaganie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych dotkniętych dysfunkcjonalnością, której źródłem w szczególności jest uzależnienie w rodzinie.

 

Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz wskazanie celu należy uznać realizację zadania za celową. Wniosek zostaje podany do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 19 a, ust. 3 i 4 wspomnianej wcześniej ustawy do dnia 15.11.2019r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag do Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub mailem na adres wop@um.lubartow.pl (skan formularza z czytelnym podpisem).

 

Data opublikowania: 13:20, 8 listopada 2019

Kategorie: Komunikaty