Oferta w trybie art. 19a

Burmistrz Miasta Lubartów informuje, iż w dniu 27 września 2019 roku stowarzyszenie kultury fizycznej działające pod nazwą Miejski Klub Sportowy „Lewart” Autonomiczna Grupa Sekcji, złożyła uproszczoną ofertę dofinansowania realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom pod tytułem „Promocja zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez organizację XXIII edycji Turnieju Mikołajkowego TKD 2019 w Lubartowie oraz przygotowanie pokazów specjalnych TKD dla widzów i uczestników wydarzenia”, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 14.10.2019r. do 31.12.2019r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 6.800,00 zł.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego Gmina Miasto Lubartów zamierza zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zadanie jest realizowane przez klub sportowy z wieloletnimi tradycjami, reprezentujący Miasto Lubartów i osiągający bardzo wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w taekwon-do. Klub zajmuje się szkoleniem dziewcząt i chłopców od podstaw w tej dyscyplinie sportowej. Zadanie polega na przygotowaniu i organizacji XXIII edycji Turnieju Mikołajkowego TKD 2019 w Lubartowie oraz przygotowaniu i zaprezentowaniu pokazów specjalnych TKD dla uczestników Mikołajek 2019 i dla widzów. Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową. Ponad 20-letnia tradycja organizacji Turnieju Mikołajkowego w taekwon-do oraz stale wzrastająca liczba chętnych do udziału w nim świadczy o ogromnym zainteresowaniu i o zapotrzebowaniu mieszkańców Lubartowa na tę imprezę. Oprócz dzieci – adeptów taekwon-do w wydarzeniu uczestniczy duża grupa rodziców i opiekunów, dla których jest to okazja do zaprezentowania nabytych już przez dzieci umiejętności sportowych, jak też pokazania niebagatelnej roli sportu, rekreacji i wysiłku fizycznego jako alternatywy dla biernego, niejednokrotnie szkodliwego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież. Rekreacja i sport są tu ukazane jako środek zapobiegania uzależnieniom (alkohol, narkotyki, media społecznościowe). Dodatkową atrakcją wydarzenia będą pokazy sportowe zawodników TKD z wysokimi kwalifikacjami, co powinno być – zarówno dla uczestników Turnieju, jak i dla rodziców i opiekunów – czynnikiem mobilizującym do wytrwałości i regularności w uczęszczaniu na zajęcia.

Wniosek zostaje podany do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 19 a, ust. 3 i 4 wspomnianej wcześniej ustawy do dnia 8 października 2019 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag do Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub mailem na adres wop@um.lubartow.pl (skan formularza z czytelnym podpisem).

 

Data opublikowania: 14:35, 1 października 2019

Kategorie: Komunikaty