Oferta w trybie art. 19a

Burmistrz Miasta Lubartów informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2019 roku stowarzyszenie kultury fizycznej działające pod nazwą Miejski Klub Sportowy „Lewart” Autonomiczna Grupa Sekcji, złożyła uproszczoną ofertę dofinansowania realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem „Udział w zawodach sportowych w tenisie stołowym”, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 27.09.2019r. do 15.12.2019r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 2.300,00 zł.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego Gmina Miasto Lubartów zamierza zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zadanie jest realizowane przez klub sportowy z wieloletnimi tradycjami, reprezentujący Miasto Lubartów i osiągający wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w tenisie stołowym. Klub zajmuje się szkoleniem dziewcząt i chłopców od podstaw w tej dyscyplinie sportowej. Zadanie polega na udziale  zawodników sekcji w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich organizowanych przez Lubelski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego i Polski Związek Tenisa Stołowego. Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową. Wniosek zostaje podany do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 19 a, ust. 3 i 4 wspomnianej wcześniej ustawy do dnia 13.09.2019 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag do Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub mailem na adres wop@um.lubartow.pl (skan formularza z czytelnym podpisem).

 

Data opublikowania: 09:46, 6 września 2019

Kategorie: Komunikaty