Oferta w trybie art. 19a

Burmistrz Miasta Lubartów informuje, iż w dniu 7 sierpnia 2019 roku kościelna osoba prawna działająca pod nazwą Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Lubartowie, złożyła uproszczoną ofertę dofinansowania realizacji zadania publicznego z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM – pt. „Rodzinny festyn na zakończenie wakacji” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 26.08.2019r. do 26.09.2019r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 2.500,00 zł.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego Gmina Miasto Lubartów zamierza zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zadanie ma charakter lokalny, jego realizacja przewidziana jest do realizacji na ternie miasta oraz dotyczy jego mieszkańców. Zadanie publiczne polega na organizacji festynu integracyjnego dla rodzin z miasta na zakończenie wakacji. Celem przedsięwzięcia jest promocja zdrowego trybu życia, bez nałogów, wspólne spędzenie czasu poprzez aktywną zabawę wszystkich członków rodziny i uczestnictwo w różnych proponowanych aktywnościach. Założeniem oferty jest wskazanie odbiorcom – mieszkańcom miasta sposobu na przyjemne, wartościowe i aktywne formy spędzenie czasu wolnego z dala od alkoholu

i używek. W trakcie festynu planuje się dystrybucję materiałów profilaktycznych wśród uczestników. Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz wskazanie celu należy uznać realizację zadania za celową. Wniosek zostaje podany do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 19 a, ust. 3 i 4 wspomnianej wcześniej ustawy do dnia 20.08.2019r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag do Urzędu Miasta Lubartów,
ul. Jana Pawła II 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub mailem na adres wop@um.lubartow.pl (skan formularza z czytelnym podpisem).

Data opublikowania: 14:25, 13 sierpnia 2019

Kategorie: Komunikaty