Oferta w trybie art. 19a

Burmistrz Miasta Lubartów informuje, że w dniu 15 maja 2019 roku organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Klub Abstynenta „NADZIEJA” w Lubartowie, złożyła uproszczoną ofertę dofinansowania realizacji zadania publicznego z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM – pt. ,,DZIEŃ DZIECKA I  DNI OTWARTE KLUBU ABSTYNENTA „NADZIEJA”
z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy

z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2019 r. poz. 688) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 05.06.2019r. do 24.06.2019r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 1.500,00 zł.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego Gmina Miasto Lubartów zamierza zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zadanie ma charakter lokalny, jego realizacja przewidziana jest do realizacji na ternie miasta oraz dotyczy jego mieszkańców. Zadanie publiczne polega na organizacji czasu wolnego dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizację imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka połączonej z Dniem Otwartym Klubu Abstynenta. Miejscem przeprowadzenia zadania będą pomieszczenia klubu abstynenta i teren zieleni przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie, gdzie znajduje się siedziba Stowarzyszenia. Zadanie zakłada integrację rodzin z lokalnego środowiska związanego

z działalnością AA (anonimowi alkoholicy to zarówno osoby uzależnione, jak i członkowie ich rodzin – osoby współuzależnione), a także promocję zdrowego trybu życia, bez nałogów. Celem głównym projektu jest promowanie wśród mieszkańców trzeźwego trybu życia poprzez organizację imprezy plenerowej o charakterze integracyjnym, profilaktycznym
i informacyjnym. Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz wskazanie celu należy uznać realizację zadania za celową. Wniosek zostaje podany do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 19 a, ust. 3 i 4 wspomnianej wcześniej ustawy do dnia 30.05.2019r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag do Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub mailem na adres wop@um.lubartow.pl (skan formularza z czytelnym podpisem).

 

Data opublikowania: 14:15, 23 maja 2019

Kategorie: Komunikaty