Zapraszamy na sesję

Serdecznie zapraszamy na VII sesję Rady Miasta Lubartów, która odbędzie się w piątek 12 kwietnia o godz. 16:00 w sali obrad Urzędu Miasta ul. Jana Pawła II 12.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Obywatelskiego za 2018 r.
 5. Przedstawienie przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie propozycji współpracy w ramach realizowanego „Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Promocji Zatrudnienia, Rozwoju Rynku Pracy, Poradnictwa Zawodowego i Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Lubartów w 2018 roku,
  2. oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów,
  3. zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów”,
  4. określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Lubartów na lata 2018-2022,
  6. zmian w budżecie na 2019 rok.
 7. Informacja Burmistrza o złożonych zapytaniach i interpelacjach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 8. Wolne wnioski i komunikaty.
 9. Zamknięcie obrad.

 

Data opublikowania: 10:02, 9 kwietnia 2019

Kategorie: Aktualności